Bossen

Bossen

Een erfgoed dat al uw aandacht verdient

In een tijd waarin de belangen die gelinkt zijn aan de economie en het milieu fundamenteel zijn, is het bos (opnieuw) een bron van reële oplossingen geworden. Voor de boseigenaar betekent dit ook een verantwoordelijkheid, een concrete investering en een boeiende uitdaging.

 

Het bosbeheer in het hart van de duurzame ontwikkeling

Een duurzaam beheerd bos beschikt over heel wat troeven voor de maatschappij. Het is een van de weinige gebruiken van de grond die volledig aansluit bij de duurzame ontwikkeling. Vanuit milieustandpunt omvat het bos de essentie van de biodiversiteit van het grondgebied. Het produceert een ecologisch en hernieuwbaar materiaal, hout. In tegenstelling tot de concurrenten (staal, beton …) heeft hout een koolstofbalans die veel gunstiger is in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering. Op economisch vlak is de bosbouw- en houtverwerkingssector een essentiële schakel binnen de regionale economie en ze vertegenwoordigt ook een groot aantal lokale banen die niet kunnen worden verplaatst. Op sociaal vlak ten slotte, vormt het bos een leefomgeving en een plek van herbronning voor een steeds meer verstedelijkte bevolking.

De boseigenaar als speler van de duurzame ontwikkeling

Als boseigenaar bent u dus een essentiële speler binnen alle onderdelen van de duurzame ontwikkeling. U bent tegelijk houtproducent en beheerder van een natuurlijke ruimte. Het duurzaam beheer van uw bossen is dus een verantwoordelijkheid, maar ook en vooral een erfgoed om te valoriseren en door te geven. Het kan ook een rendabele investering zijn voor u en uw kinderen. Het kan trouwens gebeuren dat het publiek uw acties niet als duurzaam beschouwt. Daarom heeft het project Forêt Pro Bos borden ontworpen die u kunt plaatsen tijdens uw werken om de mensen uit te leggen waarom en hoe u de werkzaamheden uitvoert en wat er nadien zal gebeuren. Contacteer ons indien u dergelijke borden wenst te plaatsen!

 

Detailistische cartografie van de houtbron. Welke soorten bevinden zich op uw perceel?

Komt u maar weinig op uw bospercelen, dan stelt u zich deze vraag waarschijnlijk. Om antwoordelementen te kunnen geven vindt momenteel een onderzoeksproject plaats om in eerste instantie de naaldbomen te onderscheiden van de loofbomen op basis van satellietbeelden. Daarna zullen we proberen om het onderzoek verder te verfijnen tot de detectie van de soort. Hiervoor werden vijf pilootzones gedefinieerd (twee in Wallonië, twee in Frankrijk en 1 grensoverschrijdende) om de ontwikkelde methode te testen en te valideren. Op het einde van dit project zal een kaart worden gemaakt die minstens de naaldbomen van de loofbomen onderscheidt. Deze kaart zal te bekijken zijn op onze website.

Wenst u meer informatie over deze aanpak, neem dan hier een kijkje

Promotie van de herbebossing en de bosvernieuwing. Waarom herbebossen?

Voordelen voor de eigenaar

Een goed uitgevoerde herbebossing is voor de eigenaar een investering op lange termijn die vrij rendabel kan blijken. Ze laat een verstandige diversificatie van zijn beleggingen toe, zeker in deze periode waarin spaarrekeningen niet veel meer opbrengen. Het beheer van een bos is voor de eigenaar ook een boeiende activiteit en het geeft hem een gevoel van trots, omdat hij actief deelneemt aan de lokale economie en de bescherming van het milieu en de leefomgeving van de lokale bevolking.

Ten slotte is het ook een erfgoed om door te geven aan de volgende generatie. De boseigenaar maakt immers vaak winst uit de investeringen van zijn voorgangers en hij investeert voor zijn opvolgers. Het is best om deze overdrachtsketen niet te onderbreken.

 

Belang voor de maatschappij

Hout is HET hernieuwbare materiaal bij uitstek en de vraag naar hout, vooral voor de bouwsector, blijft toenemen. Om op een duurzame manier tegemoet te kunnen komen aan deze vraag moet de verjonging van de bossen worden gegarandeerd op lange termijn. Of we nu werken met aanplanting of natuurlijke verjonging, bosverjonging vereist de interventie van de mens om het bos te oriënteren in de richting van een kwalitatieve houtproductie in een voldoende grote hoeveelheid, die kan worden gebruikt voor verschillende  toepassingen.  Welnu, op het volledige grondgebied van het Interreg-project kennen de oppervlakken met een productief bosbestand een achteruitgang. In Frankrijk en Wallonië nemen we een belangrijke trend waar waarbij er geen nieuwe aanplantingen komen na een volledige kap. Vooral naaldbomen en populieren worden getroffen door deze problematiek. In Vlaanderen merken we ook een trend om niet meer aan te planten met een productief doel. Op middellange termijn komt de bevoorrading van de hele houtsector in gevaar en een dergelijke schaarste zou gevolgen hebben op de lokale economie en tewerkstelling.

 

De eigenaar begeleiden bij de vernieuwing van zijn bosbestanden

De verjonging is een kritieke fase in de boscyclus en als boseigenaar weet u niet altijd welke technieken u moet gebruiken of tot welke vakmensen u zich moet richten om het succes ervan te garanderen. Tijdens het hele project worden conferenties en dagen op het terrein georganiseerd en tools, zoals technische fiches en artikels, worden ontwikkeld en verspreid om de (her)bebossing te promoten. Bekijk de bestaande tools en de lopende acties.

U beschikt over een bos- of landbouwperceel dat niet is bebost of dat recent volledig werd gekapt en u overweegt er bosbouw- of agroforestryaanplantingen te doen. Wat zegt de wetgeving, welke soorten plant ik best, wie kan ik vertrouwen voor de aanplantingswerken, hoe onderhoud ik de jonge aanplantingen, … dit zijn allemaal vragen die u zich waarschijnlijk stelt. Neem gerust contact met ons op om ons al uw vragen te stellen. Wij kunnen u doorverwijzen naar vakmensen ter zake en/of indien nodig een bezoek aan uw perceel organiseren om samen met u te kijken naar de verschillende mogelijkheden.

 

Valorisering van uw boserfgoed: Opleiding en sensibilisering rond het duurzaam beheer van de bossen

Communicatieacties maken de (nieuwe) eigenaars bewust van de rijkdom van hun erfgoed en zetten hen aan om zich op te leiden en/of samen te werken met vakmensen om van start te gaan met een duurzaam en dynamisch beheer van hun erfgoed.

Uw boseigendom is een erfgoed dat u kunt valoriseren, zowel door de productie van hout (hout om te verwerken of hout als energiebron) als voor uw vrijetijdsbesteding of voor het verzamelen van niet-houtproducten. De bosbouwinvestering kan rendabeler zijn dan een spaarrekening. De rentabiliteit van een dergelijke investering kan echter enkel worden gegarandeerd als u beschikt over een minimum aan kennis/technische vaardigheden.  Professionele beheerders kunnen u advies geven of het beheer van uw bos volledig of gedeeltelijk op zich nemen. Opleidingen en uitwisselingen met andere boseigenaars kunnen u ook helpen om uw bos minstens voor een deel zelf te beheren.

Om de boseigenaars te helpen en te begeleiden werden in Frankrijk jaren geleden de FOGEFOR (Formation à la gestion forestière) opgericht. Het zijn opleidingen over verschillende thema’s die te maken hebben met het duurzaam beheer van de bossen en wouden, zowel wat het juridische en fiscale als het aspect betreft. De FOGEFOR zijn open voor alle eigenaars, ongeacht hun statuut of de omvang van hun eigendom. Deze opleidingen bieden de eigenaars de mogelijkheid om kennis te verwerven waardoor de stappen die ze zetten in het beheer van hun erfgoed wat vlotter kunnen verlopen. In het kader van het project Forêt Pro Bos zal vanaf september 2018 aan Belgische zijde een integratieopleidingsmodule voor nieuwe eigenaars georganiseerd worden. Deze is geïnspireerd op de Franse FOGEFOR. Opleidingen rond specifieke onderwerpen worden nu al georganiseerd door de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij.

Voor meer informatie over de bosbouwopleidingen kunt u ons contacteren.

 

Laten we ons groeperen!

De vaststelling is algemeen: het private boseigendom is versnipperd! De versnippering van het boseigendom is vooral het gevolg van de verdelingen bij erfenissen en stemt voornamelijk overeen met twee situaties: enerzijds zijn er verschillende niet aan elkaar grenzende bospercelen die eigendom zijn van eenzelfde eigenaar en anderzijds kleine oppervlaktes van vaak minder dan 1 ha die eigendom zijn van een enkele eigenaar. Deze uitgesproken versnippering brengt verschillende soorten beperkingen met zich mee.

  • Technische beperkingen zoals de lage waarde van houtloten of bijzonder sterke exploitatiebeperkingen (steile hellingen en ingesloten ligging);
  • Beperkingen gelinkt aan de eigenaars, zoals de vervreemding van sommige eigenaars ten opzichte van hun percelen of de blokkeringen gekoppeld aan de onverdeelbaarheid.

Om deze nadelen van de versnippering tegen te gaan heeft het project Forêt Pro Bos belangstelling voor de creatie van een nieuwe vorm van groepering van eigenaars. Het idee bestaat erin de ervaring van onze Waalse, Franse en Vlaamse partners samen te brengen om zo een vernieuwende groeperingsvorm op te richten met alle voordelen van de structuren die aanwezig zijn in de verschillende deelgebieden.

Het is de bedoeling om de belangen van u als eigenaars centraal te plaatsen binnen deze structuur om dan uiteindelijk te komen tot het duurzaam beheren van uw/onze bossen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen om ons op de hoogte te brengen van uw behoeften.

 

Bereikbaarheid van de bossen

De slechte bereikbaarheid van een bosmassief, onvoldoende opslagplaatsen kunnen de bosbouw en de mobilisatie van hout niet alleen ondermijnen, maar ze remmen de harmonieuze ontwikkeling van de maatschappelijke en milieuaspecten van een grondgebied ook af.

Willekeurige opslagzones, gevaarlijke houtladingen langs de steenwegen, gehuchten waar gevaarlijke transporten doorrijden, ... Dit zijn allemaal situaties die nefaste gevolgen hebben voor de bewoners en de verkozenen en die de bosbouwactiviteit een slecht imago geven. Om de betrokken personen de mogelijkheid te bieden op en rond deze toegangswegen veilig te kunnen werken, werken we aan een technische gids voor de uitvoering van werken als op een laadkade, …

Wordt u met dergelijke problemen geconfronteerd, neem dan contact met ons op.

 

tsr-watermark---25.jpg