GROEPERING

Een van de prioritaire assen van het project Forêt Pro Bos betreft het onderzoek en de toepassing van nieuwe vormen van hergroepering waardoor de boseigenaars gemobiliseerd kunnen worden op de bosbouwoperaties te optimaliseren binnen kleine privébossen. Deze actie is vooral gericht op private boseigenaars die niet weten wat ze ermee moeten aanvragen of die weinig betrokken zijn bij het beheer van hun bossen en kleine beboste percelen. Zij kunnen dat via hergroeperingen een duurzaam en geïntegreerd beheer van hun privébos garanderen.
Het uiteindelijke doel van deze actie leidt niet tot de invoering van een gemeenschappelijke interregionale tool, want dat is moeilijk gezien de regionale prerogatieven, maar wel tot een verbetering van de verschillende tools en toepassingsmethodes, en dit tegen de achtergrond van de tools en ervaringen van de buurregio's. In het kader van het project werkt elke structuur aan de ontwikkeling of de aanpassing van tools die de hergroepering in de verschillende gebieden bevorderen. Deze tools worden dan uitgeprobeerd in de pilootgebieden.
 
In Vlaanderen is het de bedoeling om een “Boscomplex” te ontwikkelen dat de gemeentes Anzegem, Wortegem-Petegem, Avelgem, Oudenaarde en Kruishoutem groepeert. Op dit moment bestaat er immers geen enkele totaalvisie voor het beheer van dit bosgeheel. Om iets te doen aan deze lacune hebben verschillende spelers zich geëngageerd om op lange termijn te gaan voor een beheer dat de multifunctionaliteit van het bos respecteert en dat goedgekeurd wordt door de privébeheerders en door de Bosgroepen en de overheden. De hele filosofie van het project berust op de wil om onder de coördinatie van de bosgroepen “IJzer en Leie” en “Vlaamse Ardennen tot Dender”, die actief zijn op de betrokken grondgebieden, een globaal plan uit te werken voor een economisch maar milieuvriendelijk beheer van het bos waarbij een efficiënte samenwerking tussen de verschillende eigenaars en de betrokken overheden bevorderd wordt.
 
In Frankrijk kozen Het Centre Régionaux de la Propriété Forestière Hauts-de-France en Grand Est ervoor om verschillende vormen van hergroepering te testen. De eerste vorm bestaat uit een grondbeurs van de bospercelen van een beperkte sector door de Conseil Départemental des Ardennes. Het is de bedoeling om de eigenaars die hun percelen willen verkopen, kopen of ruilen hiertoe de mogelijkheid te bieden dankzij een heel goedkope procedure. Deze tool werkt zoals een ruilverkaveling en helpt om de grondversnippering tegen te gaan. In het departement Pas-de-Calais voorziet de tweede tool die uitgewerkt werd een vereniging van de eigenaars via een overlegd Plan Simple de Gestion, los van elk familiaal kader. Het is de bedoeling om een overlegd beheer te ontwikkelen met de verschillende eigenaars om de bosbouwoperaties te vergemakkelijken. De derde tool, ingevoerd in de Aisne, neemt de vorm aan van een groepering van percelen met essen die lijden aan chalarose. Het is de bedoeling om het beheer van het volledige massief te overwegen om zo de snoeioperaties, de uit te voeren werkzaamheden en niet te vergeten de vernieuwing van de percelen te vergemakkelijken. In de Pas-de-Calais en de Aisne blijven de eigenaars als enige de bezitters van hun gronden.
 
In Wallonië wil de Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée (CAPFP) eigenaarsverenigingen oprichten. Deze zouden de eigenaars verenigen die terwijl ze hun beheer in eigen handen houden toch ook kunnen profiteren van een gemeenschappelijk beheer voor al hun percelen dankzij de technische ondersteuning van de CAPFP. Bovendien wordt momenteel nagedacht over de mogelijkheid om de vereniging te certificeren onder een label van duurzaam bosbeheer. Uiteindelijk zal de vereniging dankzij haar lokale verankering snel kunnen handelen in geval van windbreuk of noodzakelijke zuiveringskap. De oprichting van deze verenigingen wordt getest in twee pilootgebieden in het Waals Gewest, namelijk het gebied van de Groupe d’Actions Locales Pays des Tiges et Chavées (Gesves-Assesse-Ohey) en in een gebied in de Ardennen dat nog gedefinieerd moet worden.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.
morcellement-de-gestion.jpg